Účetnictví a daňová evidence

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ

#1 Rozvaha – jak rozvaha vypadá, z čeho se skládá a jak se sestavuje, k čemu slouží, jak s ní pracujeme

#2 Druhy účtů a princip účtování – co je to účet a jak vypadá, k čemu slouží a jak se na něj účtujeme, druhy účtů – rozvahové, výsledkové, podrozvahové, závěrkové, účetní osnova

#3 Druhy účetních dokladů – náležitosti účetních dokladů, typy účetních dokladů, koloběh účetních dokladů, názorný příklad účtování dokladů v praxi

#4 Druhy účetních knih – typy knih a evidencí používaných v účetnictví, vysvětlení čím se liší a názorná ukázka, jak se s nimi pracuje

#5 Náklady, výnosy a výkaz zisků a ztrát – vysvětlení pojmů, účtování na výsledkových účtech, jak se zisk nebo ztráta vykazuje ve výkazu zisků a ztrát a jakým způsobem se promítnou náklady a výnosy do rozvahy

#6 Základy DPH – co je DPH, daňová povinnost, nadměrný odpočet, zdaňovací období, sazby DPH, princip účtování DPH

 

 

ÚČETNÍ PŘÍPADY

Účtování při založení s. r. o. – jak probíhá založení s.r.o., otevření účetnictví a vypořádání zřizovacích výdajů se společníky, kdy je firma založena a kdy vzniká, názorný příklad založení a vzniku s.r.o. včetně účtování

DPH – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

#1 Úvod do DPH – Co je DPH, princip, účtování – Co je DPH – princip, daňová povinnost, nárok na odpočet, zdaňovací období, sazby DPH, nadměrný odpočet, základy účtování DPH, názorné příklady

#2 Úvod do DPH – Nejdůležitější pojmy – osoba povinná k dani, osoba nepovinná k dani, osoba neusazená v tuzemsku, ekonomická činnost, plátce, neplátce, osoba registrovaná v JČS, identifikovaná osoba, místo plnění, osvobozená plnění, dodání zboží do EU, vývoz, pořízení zboží z EU, dovoz

#3 Úvod do DPH – Předmět DPH – co je předmětem DPH a co ne, vynětí z předmětu DPH, podmínky vynětí, na koho se vynětí vztahuje. praktické příklady

#4 Úvod do DPH – Registrace za plátce I. část – koho se registrace podle §6 týká, co je to obrat, co se počítá do obratu, kdy vzniká povinnost k registraci, termín podání žádosti o registraci, odkdy plátcovství vzniká, názorné příklady, registrační formulář

#5 Úvod do DPH – Registrace za plátce II. část – povinná registrace za plátce podle §6b-e, kdy vzniká povinnost k registraci, dobrovolná registrace za plátce podle §6f, termín podání žádosti o registraci, odkdy plátcovství vzniká, názorné příklady s mapkami

#6 Úvod do DPH – Registrace za identifikovanou osobu – povinná registrace za identifikovanou osobu podle §6g-i, koho se registrace týká, kdy vzniká povinnost k registraci, dobrovolná registrace za identifikovanou osobu podle §6j-l, termín podání žádosti o registraci, odkdy identifikovaná osoba vzniká, názorné příklady s mapkami

#7 Úvod do DPH – Náležitosti daňových dokladů – co je daňový doklad, kdo ho vystavuje a kdy, co musí obsahovat, jak se archivují, co je zjednodušený doklad a jaké má náležitosti, rozdíl mezi zálohovou a proforma fakturou a čím se liší od daňových dokladů, opravné daňové doklady

#8 Úvod do DPH – Stal jsem se plátcem DPH – co teď? – povinnosti plátce vůči FÚ, co je to DIČ a k čemu slouží, kdy je výhodné být plátcem DPH a kdy ne, co si hlídat při vystavování daňových dokladů, výpočet DPH, paušalisti a DPH, porušení povinností, nespolehlivý plátce, sankce, na co si dávat pozor, ukončení plátcovství

#9 Úvod do DPH – Místo plnění – význam – význam místa plnění obecně, faktory ovlivňující určení místa plnění, na co si dávat pozor

#10 Úvod do DPH – Místo plnění u zboží – určování místa plnění u dodání zboží s přepravou/bez přepravy, v tuzemsku, do jiného členského státu EU, vývoz, dovoz, pořízení zboží z jiného členského státu EU

DPH – základní princip (kompletní postup) – vysvětlení principu účtování, daň na vstupu a daň na výstupu, komplexní příklad na základní tuzemská plnění, vyplnění formuláře daňového přiznání, vyplnění formuláře kontrolního hlášení, jak a kam zaplatit DPH?, analytické účtování na účtu 343

MZDY A PERSONALISTIKA

#1 Mzdy – základní výpočet – nástup nového zaměstnance, formuláře spojené se zaměstnáním, komplexní příklad, postup výpočtu mezd, měsíční přehledy zaměstnavatele, účtování mezd – předpisů i úhrad, praktické tipy pro kontrolu správnosti

e-Neschopenka – odkdy bude platit, jak bude fungovat, způsob oznamování zaměstnavateli, způsob oznamování OSSZ, postup při DPN kratší než 14 dní, postup při DPN delší než 14 dní

DPFO – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

OPTIMALIZACE DPFO #1 – Skutečné výdaje vs. výdaje procentem z příjmů – rozdíl mezi skutečnými výdaji a výdaji procentem z příjmů, typy příjmů, sazby výdajů procentem z příjmů a jejich limity (rok 2019), názorný příklad – vyplnění DP, přehledu pro SP a ZP

DPFO (2018) Příklad 1 – Zaměstnání + pronájem – vyplnění DPFO pomocí daňového portálu krok za krokem, příjmy ze zaměstnání dle §6, příjmy z pronájmu dle §9, jak evidovat příjmy, jak uplatnit výdaje, kdy se vyplatí skutečné výdaje a kdy výdaje procentem z příjmů, do kdy, jak a kam podat daňové přiznání

DPFO (2019) Příklad 2 – Hlavní činnost + nezávislé povolání – kombinace dvou typů příjmů v DPFO, názorný komplexní příklad, uplatnění výdajů procentem z příjmů, vyplnění formuláře DPFO 2019, vyplnění přehledů OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, ukázka jak vést evidenci příjmů v Excelu

DPFO (2022) Příklad 3 – Hlavní činnost – elektronické podání – vyplnění formuláře daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, včetně formulářů přehledu OSVČ pro sociální a zdravotní pojištění

SILNIČNÍ DAŇ

Silniční daň – 1. část – předmět silniční daně, osvobození od daně, poplatníci daně, slevy a navýšení daně, základ daně, sazby a limity, splatnost záloh, účtování silniční daně

RYCHLÉ TIPY

Rychlý tip 1 – Určení místní příslušnosti – určení místní příslušnosti fyzických a právnických osob, vyhledávací formulář na webu finanční správy

Pin It on Pinterest