#10 RF – Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

#10 Rychlá fakta: Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné:

  • dnem dodání (tj. při převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník),
  • dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě podle zvláštního právního předpisu, nebo
  • dnem přenechání zboží k užívání (tj. při přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému zboží bude převedeno na jeho uživatele).

Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné:

  1. dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo
  2. dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.

Při přenechání nemovité věci k užívání se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání.

Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné:

  • dnem jejího poskytnutí nebo
  • dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu,

a to tím dnem, který nastane dříve.

 

Facebook Comments

Pin It on Pinterest