Tag Archives: daňová evidence

#12 RF – Základní zásady a principy účetnictví

#12 Rychlá fakta: Základní zásady a principy účetnictví Účetnictví musí být veden: úplně správně průkazně srozumitelně trvale Zásady a principy: Zásada ÚJ – účetnictví se vede za určitý ekonomický celek (PO, FO, organizační složky státu aj.) Zásada věrného a poctivého zobrazení Zásada nepřetržitého trvání ÚJ – účetnictví musí být vedeno od vzniku až po zánik

Vice

#11 RF – Účetní období

#11 Rychlá fakta: Účetní období Účetní období trvá zpravidla 12 měsíců, ale v některých případech může být i kratší (např. při vzniku či zániku účetní jednotky) Účetním obdobím nemusí být jen kalendářní rok, tedy od 1.1. do 31.12. I když je to samozřejmě nejběžnější typ účetního období. Ale můžeme mít také hospodářský rok – ten také

Vice

#10 RF – Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

#10 Rychlá fakta: Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné: dnem dodání (tj. při převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník), dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě podle zvláštního právního předpisu, nebo dnem přenechání zboží k užívání (tj. při přenechání zboží k

Vice

#9 RF – SPECIFIKA KATEGORIÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK

#9 Rychlá fakta: Specifika kategorií účetních jednotek MIKRO ÚČETNÍ JEDNOTKY nepodléhají povinnému auditu nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát nemusí sestavovat výkazy o peněžních tocích a výkazy o změnách ve vlastním kapitálu MALÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY – neauditované nejsou povinny zveřejnit výkaz zisků a ztrát mohou sestavovat účetní závěrku ve zkráceném rozsahu MALÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY –

Vice

#8 RF – KATEGORIZACE ÚČETNÍCH JEDNOTEK

#8 Rychlá fakta: Kategorizace účetních jednotek                                     AKTIVA                           OBRAT                      ZAMĚSTNANCI MIKRO                     9 mil. Kč                         18 mil. Kč                              10 MALÁ                       9-100 mil. Kč                

Vice

#7 RF – Kdo může být účetní jednotkou?

#7 Rychlá fakta: Kdo může být účetní jednotkou? PRÁVNICKÉ OSOBY – korporace, fundace nebo ústavy ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY A JEDNOTKY – které jsou povinny vést účetnictví, pokud na území ČR podnikají, případně provozují činnost podle zvláštních právních předpisů organizační složky státu – ministerstva, soudy, státní zastupitelství, NKÚ, Kancelář senátu, Kancelář poslanecké sněmovny a další FYZICKÉ OSOBY

Vice

DPFO 2022 – hlavní činnost, elektronické podání

Letos budou všem podnikatelům založeny datové schránky. Daňová přiznání tak bude nutné pro mnohe lidi letos poprvé podat elektronickou formou. V následujícím videu uvidíte vyplnění formuláře daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, včetně formulářů přehledu OSVČ pro sociální a zdravotní pojištění. Obsah: uplatnění výdajů procentem z příjmů vyplnění formuláře DPFO vyplnění přehledu OSVČ

Vice

Optimalizace DPFO – skutečné výdaje vs. výdaje procentem z příjmů

V tomto videu si nejdřív řekneme kdy je výhodnější uplatnit si skutečné výdaje a kdy výdaje procentem z příjmů, jaký je mezi nimi rozdíl a vše si opět ukážeme na názorném příkladu včetně vyplnění všech formulářů – DP, SP, ZP. Veškeré formuláře z videa si můžete stáhnout viz níže. Obsah: rozdíl mezi skutečnými výdaji a výdaji

Vice

DPFO příklad 1 – zaměstnání + pronájem

Aktualizováno k 1.1.2019 – platné pro DPFO za rok 2018 Obsah: vyplnění DPFO pomocí daňového portálu krok za krokem příjmy ze zaměstnání dle §6 příjmy z pronájmu dle §9 jak evidovat příjmy jak uplatnit výdaje kdy se vyplatí skutečné výdaje a kdy výdaje procentem z příjmů do kdy, jak a kam podat daňové přiznání Video:

Vice

Pin It on Pinterest