#11 RF – Účetní období

#11 Rychlá fakta: Účetní období

Účetní období trvá zpravidla 12 měsíců, ale v některých případech může být i kratší (např. při vzniku či zániku účetní jednotky)

Účetním obdobím nemusí být jen kalendářní rok, tedy od 1.1. do 31.12. I když je to samozřejmě nejběžnější typ účetního období.

Ale můžeme mít také hospodářský rok – ten také trvá 12 po sobě jdoucích měsíců, ale začíná prvním dnem jiného měsíce než je leden, takže např. od 1.6. letošního roku do 31.5. následujícího roku.

Přechodové období nastává, právě když účetní jednotka přechází z kalendářního roku na hospodářský nebo naopak. Období mezi tímto přechodem pak může být kratší i delší než 12 měsíců .

Účetní období delší než 12 měsíců si účetní jednotka může zvolit zejména při svém vzniku nebo zániku a může být prodlouženo až o 3 měsíce

Účetní období související s přeměnami obch. korporací začíná rozhodným dnem a končí zápisem změn do obchodního rejstříku

 

Facebook Comments

Pin It on Pinterest