#12 RF – Základní zásady a principy účetnictví

#12 Rychlá fakta: Základní zásady a principy účetnictví

Účetnictví musí být veden:

 • úplně
 • správně
 • průkazně
 • srozumitelně
 • trvale

Zásady a principy:

 • Zásada ÚJ – účetnictví se vede za určitý ekonomický celek (PO, FO, organizační složky státu aj.)
 • Zásada věrného a poctivého zobrazení
 • Zásada nepřetržitého trvání ÚJ – účetnictví musí být vedeno od vzniku až po zánik ÚJ
 • Zásada nezávislosti účetních období (akruální princip) – účtuje se podvojně do období, s nímž účetní případ časově a věcně souvisí.
 • Zásada konzistence – stálost použitých metod
 • Zásada vedení účetnictví v českém jazyce
 • Zásada vedení účetnictví v české měně
 • Zásada opatrnosti – účtování o možných rizicích, pravděpodobných úbytcích, případných výnosech
 • Zásada bilanční kontinuity – konečné zůstatky navazují na počáteční stavy účtů mezi jednotlivými na sebe navazujícími obdobími
 • Zásada zákazu kompenzace – zakazuje vzájemné započtení mezi jednotlivými složkami majetku, zdrojů, nákladů a výnosů, pouze s výjimkami uvedenými v zákoně o účetnictví
 • Princip podvojnosti
 • Princip souvstažnosti
 • Bilanční princip

Facebook Comments

Pin It on Pinterest